ข่าวสารเพื่อการเผยแพร่
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
เลขที 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์  หมู่ 5 ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรและโทรสาร. 0-214-615-7 ต่อ 333, 334  มือถือ 081-485-3438  
Website : http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd  
   
 

ตะลึงทุก 6 วินาทีมีผู้เสียชีวิตจากโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 1 คน

รวมทั่วโลกปีละ 6 ล้านคน

ทั้งหมด

   
   

ติดตามข่าวจากเรา  ไม่ตกข่าวแน่นอน..

   
   
 

 

 

         เภสัชกรเชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  กรมควบคุมโรค เผยว่า โรคหลอดเลือดสมอง หรือ อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย องค์การอัมพาตโลก ( World Stroke Organization : WSO )  รายงานว่าทั่วโลกโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายอันดับ 5  ของประชากรอายุ  15 – 50  ปี และสาเหตุการตายอันดับ 2 ของผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี  ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 6 ล้านคน  หรือในทุก 6 วินาที จะมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย  1 คน 

      ในประเทศไทย จากสถิติกระทรวงสาธารณสุข  พบว่าโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มการตายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2552  พบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน  176,382 คน หรือคิดเป็น 3 คนทุก 2 ชั่วโมง อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 277.67 ต่อประชากร  1 แสนคน โดยพบว่าภาคเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วยด้วยโรคนี้มากกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ  ผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองมักมีความพิการหลงเหลืออยู่ ไม่มากก็น้อย และต้องใช้ชีวิตอย่างพิการตลอดช่วงชีวิตที่เหลือ  มิใช่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติอีกด้วย   ดั้งนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคเรื้อรังที่มีผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจ ทั้งต่อผู้ป่วยเอง ครอบครัวและประเทศชาติโดยรวม  ประชาชนจึงควรดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง  โดยการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงของตนเองเมื่อเกิดอาการเตือนของการเกิดโรคอย่างต่อเนื่อง  จะสามารถลดอัตราการตาย ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา ลดภาวะแทรกซ้อนของการเกิดโรค รวมทั้งลดความพิการของผู้ป่วย และภาระทางสังคมได้          ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองมี 8 ปัจจัย คือ  ภาวะความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  ระดับคอลเลสเตอรอลในเลือดสูง  ประวัติญาติสายตรงเคยเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง  ขาดการออกกำลังกาย  ภาวะน้ำหนักเกิน  สูบบุหรี่  ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ  ส่วนอาการเตือนที่สำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง คือ สมองขาดเลือดชั่วคราว โดยอาจพบเพียงหนึ่งอาการหรือมากกว่า ดังนี้

1) การอ่อนแรงของหน้า เวลายิ้มพบว่ามุมปากข้างหนึ่งตก แขนหรือขาซีกเดียวยกไม่ขึ้น  

2) มีปัญหาด้านการพูดแม้ประโยคง่าย ๆ พูดแล้วคนฟังไม่รู้เรื่อง สับสน พูดลำบาก

3) การมองเห็นลดลง 1 หรือทั้ง 2 ข้าง  

4) มีปัญหาด้านการเดิน มึนงง สูญเสียการสมดุลการเดิน  

ถ้าผู้ใดมีอาการเหล่านี้ ให้รีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนภายใน  3 ชั่วโมง จะได้ช่วยรักษาชีวิตและสามารถฟื้นฟูร่างกายกลับมาได้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด

            เภสัชกรเชิดเกียรติ  กล่าวต่อว่า การลดความเสี่ยงโรคนี้ไม่ใช่แค่ความตระหนักในการป้องกันตนเองเท่านั้น  แต่ประชาชนควรมีความรู้ที่จำเป็นในการดูแล ป้องกันตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองอย่างง่าย 6 ข้อดังนี้

1) รับรู้ความเสี่ยงของตนเอง เช่น ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

2) มีกิจกรรมทางกายที่เคลื่อนไหวอย่างกระฉับกระเฉง และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

3) ควบคุมตนเองไม่ปล่อยให้อ้วน โดยการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

4) ลดหรือเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

5) หลีกเลี่ยงการทดลองสูบบุหรี่ กรณีสูบอยู่แล้วให้หาทางในการเลิกสูบบุหรี และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง

6) เรียนรู้ สัญญาณเตือนของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและแนวทางการป้องกัน แก้ไข

       โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ โดยการควบคุมและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงทั้ง 8  สังเกตอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วอย่างเหมาะสม ได้รับการตรวจวินิจฉัยการักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ถูกต้อง จะช่วยลดอัตราการตายและความพิการลงได้  และ 1 คนที่เสียชีวิตใน 6 วินาทีจากโรคหลอดเลือดสมองนั้นก็จะไม่ใช่คุณ


 ข้อความหลัก " รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต  ”

  Download ข่าวนี้  ดูข่าวผ่าน App Store ระบบปฏิบัติการมือถือแบบสมาร์ทโฟน Android

 

 โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  โรคอัมพฤกษ์อัมพาต โรคเรื้อรังเสี่ยงในภาวะน้ำท่วม แนะนำ 

 

 

 

ดู VDO Clip เกราะป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
 

 

 

        

 
  Spot วิทยุโรคเบาหวาน    บทความวิทยุโรคเบาหวาน 
  Spot วิทยุโรคความดันเลือด   บทความวิทยุโรคความดันเลือด 
  Spot วิทยุโรคหัวใจและหลอดเลือด      เพลงรักหัวใจ
 

กรมควบคุมโรค  ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
 

 
   
   

ขอรับข่าวสารทา Group Mail ..

   
   
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้รายงานข่าว : สุธิพร  ถิ่นจันทร์
Rewriter : เภสัชกรเชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
วันที่ข่าว :  29 กันยายน  2554
 

 
   
   
Download ข่าวนี้จัดบอร์ดและเก็บไว้            ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง      ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

   
         
   
  มาร่วมเป็นพลเมืองดีแจ้งข่าวโดยสื่อมวลชนอาสา
   
         
   

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

เลขที 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์  หมู่ 5 ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรและโทรสาร. 0-5521-4615-7 ต่อ 333, 334  มือถือ 081-485-3438
ขอรับข่าวสารทา Group Mail  ได้ที่นี่
http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd