ข่าวสารเพื่อการเผยแพร่
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
เลขที 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์  หมู่ 5 ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรและโทรสาร. 0-214-615-7 ต่อ 333, 334   
Website : http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd  
   
 

เครือข่ายสาธารณสุข เกษตร องค์กรท้องถิ่นภาคเหนือ
จับมือระดมป้องกัน
5 โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 

ทั้งหมด

   
   

ติดตามข่าวจากเรา  สุขภาพดีแน่นอน..

   
   
 

     

   

        นายสัตวแพทย์พลายยงค์  สการะเศรณี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค  กล่าวในการประชุมประสานแผนส่งเสริมและร่วมมือพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีผู้ร่วมประชุมจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคในเขตภาคเหนือทั้ง 3 แห่ง สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยภาคเหนือ 2 แห่ง และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 17-18 กราคม 2555 ณ โรงแรมโบนีโต้ ชิโนส์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  สืบเนื่องจากองค์กรอนามัยโลก และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ  ได้กำหนดเป้าหมายให้ทุกประเทศกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในอีก 8 ปีข้างหน้าหรือในปี พ.ศ.2563  

        นายกิตติ  พุฒิกานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย  หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันระดมความคิด  หาแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคที่มาจากสัตว์สู่คน  ซึ่งมีโรคที่สำคัญ 5 โรค คือ 1) โรคพิษสุนัขบ้า 2) โรคไข้หูดับ (สเตปโตค็อกคัสซูอิส) 3) โรคไข้หวัดนก 4) โรคไข้ฉี่หนู ( เลปโตสไปโรซิส )  5) โรคหนอนพยาธิ ชนิดทริคริโนซิส  โดยใช้ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ การบริหารจัดการและบูรณาการ  การส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  การเฝ้าระวังและควบคุมโรค  การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและประชาชน และการส่งเสริมความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

        ด้าน นายวิรัช ประวันเตา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค  กล่าวต่อว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนที่นำทางยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน 5 ปีของภาคีเครือข่ายโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนภาคเหนือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์  การมีส่วนร่วมในการจัดรูปแบบการประชุมวิชาการเครือข่ายโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในระดับภาคเหนือในเดือนมีนาคม 2555 การมีส่วนร่วมในการสร้างการลงนามในข้อตกลงร่วมของหน่วยงานภาคีที่จะเกิดขึ้น  และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนภาคเหนือในการสร้างผลงานวิชาการและนวัตกรรมร่วมกัน

 

 Download อัลบั้มภาพการประชุมนี้จาก Facebook
 

ข้อความหลัก " พัฒนาภาคีเครือข่าย สื่อสารสาธารณะ คือกลไกสำคัญป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน ”

กรมควบคุมโรค  ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

Download ข่าวนี้  ติดตามข่าวผ่านมือถือสมาร์ทโฟน Android โดยติดตั้งจาก App Store

 

    ข่าวกระจายข่าวสารป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนผ่านสื่อท้องถิ่นแนะนำ      ปฏิทินรณรงค์ปี 2555 กรมควบคุมโรค
 

 

 
 
ทีวีออนไลน์การล้างมือเพื่อสุขลักษณะ
 

      
 

 
   
   

ขอรับข่าวสารทา Group Mail ..

   
   
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้รายงานข่าว : มณีวรรณ  ปักษา
ข่าว  หัส 088 / 55
Rewriter : เภสัชกรเชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  กรมควบคุมโรค
วันที่ข่าว :  21 มกราคม  2555
 

 
   
   
Download ข่าวนี้จัดบอร์ดและเก็บไว้           ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

   
         
   
  มาร่วมเป็นพลเมืองดีแจ้งข่าวโดยสื่อมวลชนอาสา

 

 

   
         
   

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

เลขที 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์  หมู่ 5 ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรและโทรสาร. 0-5521-4615-7 ต่อ 333, 334  มือถือ 081-485-3438
ขอรับข่าวสารทา Group Mail  ได้ที่นี่
http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd