ข่าวสารเพื่อการเผยแพร่
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
เลขที 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์  หมู่ 5 ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรและโทรสาร. 0-214-615-7 ต่อ 333, 334  
Website : http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd  
   
 

สคร.9 เตรียมพร้อมเฝ้าระวังโรคติดต่อแนวชายแดน

ทั้งหมด

   
   

ติดตามข่าวจากเรา  ไม่ตกข่าวแน่นอน..คลิ๊ก>>

   
   
 

                
 

          นางอัมพาพรรณ นวารัตน์  หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก ได้นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที 9 พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะคณะทำงานและภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังข่าวกรองโรคติดต่อทั่วไปและชายแดน ( เรียนรู้และฝึกปฎิบัติการตามสถานการณ์ )  ช่วงวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2554  ณ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น และได้เข้าศึกษาการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องเม็ก อุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  เพื่อลด และหยุดยั้งการแพร่กระจายการระบาดของโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากโรคติดต่อระหว่างประเทศ

            นางอัมพาพรรณ กล่าวว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกัน และเตรียมความพร้อมประสานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศและแนวชายแดน และระบบการเฝ้าระวังข่าวกรองโรคติดต่อทั่วไป ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถนำความความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับประยุกต์การทำงานให้เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

ข้อความหลัก " ป้องกันล่วงหน้าก่อนเสี่ยง  ควบคุมฉับไวก่อนระบาด "

Spot วิทยุแนะการป้องกันโรคและภัยสุขภาพในปี 2554

กรมควบคุมโรค  ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
 

 
   
   

ตอบแบบสอบถามประเมินข่าวสาร

   
   
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้รายงานข่าว : กษิภัท  เจี๊ยะทา
Rewriter : เภสัชกรเชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
วันที่ข่าว : 19 พฤษภาคม 2554
 

 

ค้นหาจาก WWW ค้นหาจาก ข่าวของเว็ปนี้
 
   
   
Download ข่าวนี้จัดบอร์ดและเก็บไว้  

 

   
         
   

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

เลขที 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์  หมู่ 5 ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรและโทรสาร. 0-5521-4615-7 ต่อ 333, 334 
Website : http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd  Email : dpc9phs@yahoo.com