ข่าวสารเพื่อการเผยแพร่
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
เลขที 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์  หมู่ 5 ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรและโทรสาร. 0-214-615-7 ต่อ 333, 334   
Website : http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd  
   
 

แนะสงกรานต์ปลอดภัย เจ็บและตายเป็นศูนย์ได้ ต้องงดเมา
เคร่งสวมหมวกกันน็อค ระวังถนนทางตรงและหมู่บ้าน ช่วงบ่ายถึงค่ำ

ทั้งหมด

   
   

ติดตามข่าวจากเรา  สุขภาพดีแน่นอน..

   
   
 

     

         
   
   

ข่าวโดยย่อ
     
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค เผยว่า 7 วันอันตรายในปี 2554 ที่ผ่านมา มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศมากถึง 24,533 ราย นอนพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน 3,476 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิตรวม 271 ราย  ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถมอเตอร์ไซค์ ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ มากที่สุดคือ ทางหลวงแผ่นดิน ถนนใน อบต. หรือหมู่บ้าน ช่วงเวลาการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ 12.01-20.00 . สาเหตุหลักมากที่สุดเกิดจากการเมาสุรา คนไทยผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 16.2 ล้านคน เฉลี่ยดื่มคนละ 58 ลิตรต่อปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก 9 เท่าตัว
       แนะ
เที่ยว สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์ ฉลองสงกรานต์ปลอดภัย เจ็บและตายเป็นศูนย์ได้ ต้องงดเมา เคร่งสวมหมวกกันน็อค ระวังถนนทางตรงและหมู่บ้าน ช่วงบ่ายถึงค่ำ ย้ำห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปั้มหรือร้านค้าในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และผู้ที่มึนเมาจนครองสติไม่ได้

   
   
         
   

 รายละเอียดข่าว

         เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 เภสัชกรเชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค กล่าวว่าวันสงกรานต์มีความสำคัญ คือ เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี ทำบุญสร้างกุศลและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นวันครอบครัวรวมญาติและวันผู้สูงอายุ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยแสดงความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

       ช่วงสงกรานต์ปี 2554 ที่ผ่านมาระยะ 7 วันอันตราย ( วันที่ 11-17 เมษายน 2554 ) ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รายงานว่ามีผู้บาดเจ็บที่ต้องรับรักษาไว้ในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศมากถึง 24,533 ราย นอนพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน 3,476 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิตรวม 271 ราย 

          สาเหตุหลักมากที่สุด 3 ลำดับแรก เกิดจากการเมาสุราร้อยละ 38.8 รองลงมาคือการขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ 20.6 และมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยร้อยละ 15.7  ตามลำดับ เป็นที่น่าสังเกตุว่าประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถมอเตอร์ไซค์ร้อยละ 81.1 ( พฤติกรรมเสี่ยงไม่สวมหมวกกันน็อคร้อยละ 32.6 ) รถปิคอัพร้อยละ 10.0  และรถเก๋งหรือรถแท็กซี่อีกร้อยละ 3.6 (พฤติกรรมเสี่ยงไม่คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 2.8 )

           ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ มากที่สุดคือ ทางหลวงแผ่นดินร้อยละ 33.0 ถนนใน อบต. หรือหมู่บ้านร้อยละ 35.2 จุดเกิดเหตุมากที่สุด คือ ถนนทางตรงร้อยละ 57.8 ทางโค้งร้อยละ 21.0 และทางแยก ร้อยละ 12.8 ส่วนช่วงเวลาการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ช่วงเวลา 16.01-20.00 . ร้อยละ 31.8  และช่วงเวลา 12.01-16.00 . ร้อยละ 25.8 ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต คือ อายุต่ำกว่า 20 ปีร้อยละ 28.1 กลุ่มวัยแรงงาน ( อายุ 20 – 49 ปี ) ร้อยละ 53.8 ที่เหลือเป็นผู้ที่มีอายุ  50 ปีขึ้นไป

           ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุมีประชากรทั่วโลกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประมาณ 2,000 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรโลก  เฉลี่ยดื่มคนละ 6.13 ลิตร ส่วนคนไทยผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 16.2 ล้านคน เฉลี่ยดื่มคนละ 58 ลิตรต่อปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก 9 เท่าตัว 

เภสัชกรเชิดเกียรติ กล่าวต่อว่า ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ

รู้เตรียม  งดการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ เหล้าปั่น สุราพื้นเมือง ก่อนขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์  ตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมที่ขับขี่อยู่เสมอ รวมทั้งใส่เสื้อผ้าที่มีสีสว่างสดใสเพราะจะช่วยให้คนขับรถข้างเคียงเห็นได้ชัด และพกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วยทุกครั้ง 

รู้ระวัง  ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปั้มหรือร้านค้าในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนร้านค้าที่มีได้รับใบอนุญาตสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะเวลา 11.00-14.00 น.และ 17.00-24.00 น.เท่านั้น  แต่ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และผู้ที่มึนเมาจนครองสติไม่ได้  ในส่วนประชาชนทั่วไปห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของทางราชการ สถานที่ราชการ วัด สถานศึกษา   

หากต้องขับขี่ยานพาหนะให้ชลอความเร็วให้ช้าลงในถนนทางตรง  ถนนใน อบต. หมู่บ้าน หรือแหล่งชุมชน  ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเวลาฝนตกหรือมีหมอกลงจัด  หรือมีคนหรือสัตว์อยู่ในถนนหรือวิ่งตัดหน้า  ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงเวลาบ่ายถึงค่ำ ทางแยกหรือออกจากซอย หลีกเลี่ยงการขับขี่ในระยะกระชั้นชิดกับยานพานะอื่น ๆ  ดูกระจกส่องหลังและให้สัญญาณไฟทุกครั้งเมื่อต้องการเปลี่ยนช่องทางเดินรถ   

           รู้ป้องกัน  สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขับรถจักรยานยนต์  แต่งการด้วยเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า ให้รัดกุม เพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้ผิวหนังถลอกหรือเป็นแผลได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรง และต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอเมื่อขับรถยนต์

 

Download ภาพการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ   รายงานสรุปอุบัติเหตุสงกรานต์ 2554

 

ข้อความหลัก " เที่ยว สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์ ฉลองสงกรานต์ปลอดภัย เจ็บและตายเป็นศูนย์ ”

กรมควบคุมโรค  ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

Download ข่าวนี้  ติดตามข่าวผ่านมือถือสมาร์ทโฟน Android โดยติดตั้งจาก App Store 

 

  ข่าวไอเดียบรรเจิด ออกผ้ายันต์ ผสานยามอุบากองแคล้วคลาดภัย แนะนำ  ปฏิทินรณรงค์ปี 2555 กรมควบคุมโรค  

 

     

      

ภาพรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ

 

Clip VTR ตำรวจหญิงรณรงค์ลดอุบัติเหคุ

 

 

 
   
   

ขอรับข่าวสารทา Group Mail ..

   
   
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้รายงานข่าว : มณีวรรณ  ปักษา
ข่าว  หัส 111 / 55
Rewriter : เภสัชกรเชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  กรมควบคุมโรค
วันที่ข่าว :  7 เมษายน 2555
 

 
   
   
Download ข่าวนี้จัดบอร์ดและเก็บไว้       ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

   
         
   
  มาร่วมเป็นพลเมืองดีแจ้งข่าวโดยสื่อมวลชนอาสา

 

 

   
         
   

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

เลขที 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์  หมู่ 5 ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรและโทรสาร. 0-5521-4615-7 ต่อ 333, 334  มือถือ 081-485-3438
ขอรับข่าวสารทา Group Mail  ได้ที่นี่
http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd