ข่าวสารเพื่อการเผยแพร่
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
เลขที 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์  หมู่ 5 ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรและโทรสาร. 0-214-615-7 ต่อ 333, 334   
Website : http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd  
   
 

เตือนหน้าร้อน เดินทาง ฉลองเทศกาล เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ

เสี่ยงป่วยโรคอาหารเป็นพิษรุนแรง

ทั้งหมด

   
   

ติดตามข่าวจากเรา  สุขภาพดีแน่นอน..

   
   
 

     

   
         
   
   

ข่าวโดยย่อ
     
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค เผยว่า เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอาหารและน้ำสามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็ว จึงพบการระบาดป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษเป็นกลุ่มก้อนไปแล้วจำนวนมาก  ถ้าเป็นรุนแรง  อาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำและเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะในเด็กและคนชรา  แนะนำผู้เดินทาง และเลี้ยงฉลองช่วงเทศกาล ควรรักษาสุขอนามัยโดยการล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ กินอาหารสุก ใหม่ สะอาด  หากเป็นผักสดควรล้างหรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อ รวมทั้งดูแลความสะอาดเครื่องใช้ในครัว และแยกเก็บอาหารให้ถูกสุขลักษณะ  จะช่วยลดการป่วยและการแพร่กระจายโรคอาหารเป็นพิษลงได้

   
   
         
   

 รายละเอียดข่าว

            เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 นายแพทย์โกวิท  พรรณเชษฐ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค  กล่าวว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ปัญหาโรคที่มักจะเกิดขึ้นคือโรคที่มากับอาหารและน้ำ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงขึ้นทำให้เชื้อโรคโดยเฉพาะแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอาหารและน้ำสามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็ว จนมีปริมาณเพียงพอที่จะก่อให้เกิดโรคได้  หนึ่งในโรคที่พบผู้ป่วยได้บ่อยในฤดูร้อนก็คือ โรคอาหารเป็นพิษ ( Food poisoning )

          ปี พ.ศ.2555 นี้ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ( พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก ) พบการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ ที่มีการรับประทานอาหารร่วมกันทั้งในโรงเรียน งานเทศกาล และงานพิธีต่าง ๆ รวม 3 ครั้ง  ในแต่ละครั้งมีผู้ป่วยมากกว่า 50 คน เนื่องจากในเดือน เมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเฉลิมฉลองงานเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนมาก ซึ่งมักมีการจัดเลี้ยงอาหารในกลุ่มคนมาก ๆ มักจะมีการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุก  จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ได้ 

          สาเหตุโรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารพิษที่สร้างจากเชื้อโรค หรือสารพิษอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เชื้อโรค เช่น เห็ดพิษ พืชพิษต่าง ๆ เป็นต้น  อาหารเป็นพิษที่เกิดจากเชื้อโรคสามารถติดต่อกันได้ และพบการระบาดเป็นครั้งคราวในหมู่คนที่กินอาหารร่วมกัน เช่น อาหารในโรงเรียน งานเลี้ยงในพิธีและเทศกาลต่าง ๆ เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยได้แก่เชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส สเตรปโตคอคคัส ซัลโมเนลล่า และคลอสตริเดียม

          อาการที่สำคัญที่สำคัญของโรคอาหารเป็นพิษ คือ การปวดท้อง อาเจียน ถ่ายเป็นน้ำบ่อยครั้ง  และถ้าเป็นรุนแรง  อาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำและเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะในเด็กและคนชรา  ระยะฟักตัวขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของเชื้อหรือพิษจากเชื้อที่รับเข้าไป  แต่โดยทั่วไปมักพบเกิดอาการ 2 – 6 ชั่วโมง จนถึง 2 – 3 วัน  ประมาณร้อยละ 80 – 90 เป็นผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงและหายได้ภายใน 2 – 3 วัน  ในผู้ที่มีอาการรุนแรงคือ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้องมาก ดื่มน้ำไม่ได้ ไข้สูง ควรพาไปสถานบริการสาธารณสุขใกล้เคียงโดยเร็ว

          สำหรับการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ทำได้ดังนี้คือ หน่วยงานท้องถิ่น ให้ปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ตลาดให้ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค  ในส่วนประชาชน ควรรักษาสุขอนามัยพื้นฐานโดยการล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ กินอาหารสุก ใหม่ สะอาด  หากเป็นผักสดควรล้างให้สะอาด หรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อเช่น ด่างทับทิม  และการดูแลความสะอาดเครื่องใช้ในครัว  และแยกเก็บอาหารให้ถูกสุขลักษณะ

          นายแพทย์โกวิท  กล่าวต่อว่า ในส่วนผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่  ควรเตรียมความพร้อมและดำเนินการทีมเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ทุกระดับให้พร้อม รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ในการสอบสวนและควบคุมโรค เฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิดโดยทีมเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.) เป็นผู้หาและแจ้งข่าวทันทีที่พบเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษที่เกิดขึ้นพร้อมกันมากกว่า 2 คน  และสื่อสารความเสี่ยงให้คำแนะนำกับประชาชน และผู้ประกอบอาหารได้รับทราบอย่างทั่วถึงและปฏิบัติได้ถูกต้อง  หากทุกหน่วยงานและทุกคนร่วมมือกันตามคำแนะนำข้างต้น  ก็จะช่วยลดการป่วยและการแพร่กระจายโรคอาหารเป็นพิษลงได้

 

 Download สื่อประชาสัมพันธ์นี้   Download รายงานสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ
 

ข้อความหลัก " เที่ยว ฉลองอย่างปลอดภัย ใส่ใจอาหาร สุก ร้อน สะอาด ป้องกันโรคอุจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ ”

กรมควบคุมโรค  ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

Download ข่าวนี้  ติดตามข่าวผ่านมือถือสมาร์ทโฟน Android โดยติดตั้งจาก App Store 

 

   ย้ำเตือน 2 กลุ่มเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษ ต้องใส่ใจอาหารสุก ร้อน สะอาด แนะนำ  ปฏิทินรณรงค์ปี 2555

 

      

ทีวีออนไลน์การล้างมือเพื่อสุขลักษณะ
Spot วิทยุอุจจาระร่วง   บทความวิทยุอุจจาระร่วง 

 

ดู VDO Clip การทำน้ำเกลือแร่ด้วยตนเอง
 

 

 
   
   

ขอรับข่าวสารทา Group Mail ..

   
   
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้รายงานข่าว : วิจิตรา  รอดอยู่
ข่าว  หัส 109 / 55
Rewriter : เภสัชกรเชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  กรมควบคุมโรค
วันที่ข่าว :  4 เมษายน 2555
 

 
   
   
Download ข่าวนี้จัดบอร์ดและเก็บไว้       ความรู้เกี่ยวกับโรคอุจาระร่วง     ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

   
         
   
  มาร่วมเป็นพลเมืองดีแจ้งข่าวโดยสื่อมวลชนอาสา

 

 

   
         
   

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

เลขที 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์  หมู่ 5 ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรและโทรสาร. 0-5521-4615-7 ต่อ 333, 334  มือถือ 081-485-3438
ขอรับข่าวสารทา Group Mail  ได้ที่นี่
http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd