Policy  

   
นโยบายมุ่งเน้น  กรมควบคุมโรค

  การพัฒนาเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับตำบล  
 

 
   กิจกรรมสนับสนุน  
 
  TV Online สื่อการสอนการพัฒนา SRRT
   
 
    เครือข่าย SRRT ในพื้นที่  
 
สคร.9 พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก
 
    
    ความเป็นมานโยบายที่ 2  
 
 

 
 
2.1  หลักการและเหตุผล
          กระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายให้มีทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team หรือ SRRT)  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยจัดตั้งทีมระดับอำเภอ ทีมระดับจังหวัด ทีมระดับเขต และทีมส่วนกลาง รวม 1,030 ทีม  และกำหนดบทบาทภารกิจของทีม SRRT ดังนี้  
          1) เฝ้าระวังโรคติดต่อที่แพร่ระบาดรวดเร็วรุนแรง    
          2) ตรวจจับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public health emergency) ทั้งนี้ หมายรวมถึง โรคและภัยสุขภาพร้ายแรง และสามารถส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้าง เช่น ไข้หวัดใหญ่2009 อีกทั้งหมายรวมถึงโรคและภัยสุขภาพร้ายแรงและสำคัญที่มากับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์ เช่น น้ำท่วม โคลนถล่ม      
          3) สอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพทันสถานการณ์   
          4) ควบคุมโรคฉุกเฉิน/ขั้นต้น (Containment) เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด    
          5) แลกเปลี่ยนข้อมูลเฝ้าระวังโรคและร่วมมือกันเป็นเครือข่าย   ซึ่งประเทศไทยพบปัญหาการระบาดต่อเนื่องของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ รวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 เป็นต้นมาได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ไข้หวัดนก ภัยคลื่นยักษ์(Tsunami) ชิคุนกุนยา ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (new H1N1) ฯลฯ  ทีม SRRT ทำงานภายใต้ภาวะเร่งด่วนที่ต้องจัดการให้โรคหรือเหตุการณ์นั้นสงบโดยเร็ว  โดยเฉพาะระดับพื้นที่ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานจำกัด หากต้องรับมือกับปัญหาการระบาดต่อเนื่องยาวนาน จะทำให้ประชาชนเจ็บป่วย และเสียชีวิตได้ จึงเห็นควรขับเคลื่อนอำเภอเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคแบบยั่งยืน  และพัฒนาเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค สามารถตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        ทีม SRRT ระดับตำบล เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการอำเภอเข้มแข็งการเฝ้าระวังป้องกันโรค ประกอบด้วยทีมงานที่มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ เน้น Event based surveillance และ การรายงานโรค ควบคู่กับงานบริการสาธารณสุขระดับตำบลที่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อการประสานการควบคุมโรค รวดเร็ว ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ และภาคีประชาชน โดยมาตรฐานความเข้มแข็งการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ระดับพื้นที่จะใช้แนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับหลัก มาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulation : IHR2005)  ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต เทศบาล เทศบาลตำบล เป็นผู้บริหารจัดการทีม SRRT ตำบล และมี SRRT อำเภอ และจังหวัด เป็นพี่เลี้ยงและผู้สนับสนุน สำหรับ สคร และสำนักระบาดวิทยา ให้การสนับสนุนทางวิชาการและการสนับสนุนปฏิบัติการตามความจำเป็น  
     
2.2    เป้าหมายการดำเนินงาน
        เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมโรค ระดับอำเภอให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ทีมระดับตำบลได้
 
 
     
    แนวทาง  
 
 

 
 
2.3 แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
      2.3.1  ผลักดันให้เกิดพัฒนาเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT)ระดับพื้นที่
      2.3.2  เป็นพี่เลี้ยงด้านการสอบสวนโรคให้ SRRT ระดับอำเภอ และตำบล
2.3.3  ร่วมประเมินรับรองมาตรฐาน SRRT ระดับอำเภอ
 
     
 
  การสนับสนุน  
 
 

 
 
2.4   การสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค
           2.4.1  เอกสาร/ คู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค สำหรับทีม SRRT ระดับตำบล และชุดความรู้ แจกให้ทีม SRRT  และ Software การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ในพื้นทีโดยตรง
           2.4.2  การพัฒนาศักยภาพ SRRT ระดับอำเภอ  เช่น  อบรมระบาดวิทยาก่อนปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ทุกระดับ อบรมหลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก การพัฒนาทีม SRRT ให้เป็นพี่เลี้ยงหรือ ครู ก แก่ทีมระดับตำบล เน้น event based
           2.4.3  ประกวดผลการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (Best Practice of SRRT)
 
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          2.5.1 จังหวัด อำเภอ และตำบล มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          2.5.2 จังหวัด อำเภอ และตำบล มีการพัตนากลไกและขั้นตอนการบริหารจัดการการเตรียมความพร้อม และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public health emergency) แบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          2.5.3 ทีม SRRT จังหวัด อำเภอ ตำบล มีศักยภาพในการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public health emergency)
 
 
 

 
 
    
 
อำเภอเข้มแข็งป้องกันควบคุมโรคแบบยั่งยืน การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ
 
 

 
 

ติดต่อเรา  Last  Update  25-09-2555