จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 ก..52
  
 
   ภก.เชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ  หน้าแรก 

<<< Back

 
หน้าแรก ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงาน ความเชี่ยวชาญ / ิดต่อ ภาพกิจกรรม
 
 
 

โรคเอดส์เราสามารถป้องกันได้โดยการให้ความรู้

 

 
       ความรู้
  มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
       ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรม  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติขึ้นอยู่กับความรู้ หากมีความรู้ความเข้าใจดี  ทัศนคติจะเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อทัศนคติเปลี่ยนแปลงแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
      
ทั้งสามสิ่งนี้มีความเชื่อมโยงกัน  ดังนั้นในการที่จะให้มีการยอมรับหรือปฏิเสธในสิ่งใด ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติเสียก่อน  โดยการให้ความรู้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 
 
 
“ทัศนคติที่ดี” จะทำให้เกิด
“พฤติกรรมเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม”
 
   
 
         ผมจัดทำเว็ปไซต์นี้ขึ้น  ด้วยความมุ่งหวังที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านโรคเอดส์  ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งด้านการป้องควบคุมโรค  การดูแลรักษา  โดยครอบคลุมในทุกประเด็นเกี่ยวกับโรคเอดส์  เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าและเปลี่ยนแปลงทัศนคติด้านโรคเอดส์
        เมื่อทัศนคติเปลี่ยนแปลง  ผมก็หวังเป็นอย่างมากว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  สามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อเอชไอวีให้น้อยลงครึ่งหนึ่งภายในปี
2554 จากที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้ในแผนเอดส์ชาติ
        การศึกษาหาความรู้ด้านโรคเอดส์นั้น  เราต้องเข้าใจในทุกแง่มุมของโรคนี้  จึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้  ผมหวังว่าประเด็นต่าง ๆ ที่ผมได้นำเสนอในเว็ปไซต์นี้  จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน  ประชาชน  และเยาวชน
     
 
 
หน้าแรก ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงาน ความเชี่ยวชาญ / ิดต่อ ภาพกิจกรรม
 
    
 

Last  Update  30-09-2010 

 

 

Copyright ©2010  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่
9 พิษณุโลก
306  ถ.พิษณุโลก - วัดโบสถ์  หมู่ ต.หัวรอ  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 
โทรและโทรสาร. 0-5521-4615-7  ต่อ 333, 334   E-mail :
dpc9phs@yahoo.com 

Set  this  First  homepage